2001-2002 Outstanding Service Award Recipient

Mrs. Meiyun H. Ko 黃 美 雲 女 士

Goar ee miaa ki0rz0x Ngg Byhuun. Goar si cidee laixkh0f-isefng.
我 的 名 叫 做 黃 美 雲。 我 是 一個 內 科 醫 生。
Zoeakin cit’nngxnii-laai, goar ma ti`teq larn Taiguo Haghau kax
最 近 這 兩 年 來, 我  亦 在 咱  台 語 學 校 教
toaxlaang-pafn ee Taiguo bunsuhoad. Kab goar z0rh0ea 0h ee
大 人 班 的 台 語 文 書 法。 和 我 做 夥 學 的 
hagsefng suijieen b0o-z0e, lofngzorng ciaq cviazap ee laang
學 生 雖 然 無 多, 攏 總 才 成 十 個 人 
niaxnia. Taxnsi, gurn-taixkef lorng 0h-kaq cviaa-jixncyn. Gurn 0h
而 已。 但 是,  阮 大 家 攏 學 甲 很 認 真。 阮 學
Taiguo bunsuhoad zwiaux ee bogteg sidzai si hibang u cidkafng gurn 0extaxng ciofng larn ykefng
台 語 文 書 法 主 要 的 目 的 實 在 是 希望 有 一 天 阮 能 將 咱 已 經
0exhiao korng ee Taioaan-oe, laai ciaux y ee goan’ym cidji-cidji ka siar`zhutlaai.
能 曉 講 的 台 灣 話, 來 照 伊 的 原 音 一字一字 給 寫 出 來。

Ngrbang 0extaxng iong cit’ee paxnhoad, cidhongbin 0extaxng iong larn ee b0fguo laai korng`zhutlaai
向 望 能 用 這 個 辦 法, 一 方 面 能 用 咱 的 母 語 來 講 出 來 
larn-kaki ee simsviaf. Tongsii, siong-tioxng’iaux ee t0xsi ngrbang 0extaxng afnny laai tadti0h p0fzuun
咱 家己 的 心 聲。 同 時, 最 重 要 的 就是 向 望 能 按 呢 來 達 著 保 存 
larn cyn-p0fkuix ee b0fguo-Taiguo ee bogteg.
>咱 真 寶 貴 的 母 語 - 台 語 的 目 的。

Citpae goar 0extaxng ho laang themiaa kab titti0h larn Taioaan-laang zhengsiao-lieen kikym-hoe ee
這 次 我 能 被 人 提 名 和  得 到 咱 台 灣 人 青 少 年 基 金 會 的 
hogbu-ciorng. Tuix goar k0rjiin laai korng, zef sidzai si cidhang ciog-kong’eeng ee taixcix. Siwsiefn,
服務 獎。 對 我 個 人 來 講, 這 實在 是 一 項 真 光 榮 的 代 誌。 首 先,
goar Huisioong kafmsia goar ee lauxsw Paang Ciaukhefng lwsu. In’ui y ee koanhe ciaq 0e ynkhie
我 非 常 感 謝 我 的 老 師 馮 昭 卿 女 士。 因 為 她 的 關係 才 會 引起 
goar tuix larn ee Taiguo hiexntai bunsuhoad ee herngzhux. Tongsii, goar ma cyn-kafmsia Loa
我 對 咱 的 台 語 現 代 文 書 法 的 興 趣. 同 時 我 亦 真 感 謝 賴 
Koklioong siensvy ti goar hagsip k0eatheeng-ti0fng ee kofle kaq pangzan. Siong-tioxng’iaux ee si,
國 龍 先 生 在 我 學 習 過 程 中 的 鼓勵 甲 幫 贊。 最 重 要 的是,
goar pitsu’iaux kafmsia goar ee Taiguo-pafn ee hagsefng. Yn puttan b0o-khiehiaam goar pexngb0o
我 必需 要 感 謝 我 的 台 語 班 的 學 生。 他們不但 無 棄 嫌 我 並 無 
kaohak ee kenggiam, jixchviar k0q cyn-u iofngkhix ho goar cidee kihoe laai kax yn. Na b0o yn ee
教 學 的 經 驗, 而 且 擱 真 有 勇 氣 給 我 一個 機會 來 教 他們. 若 無 他們的
cichii kab jixncyn, goar itteng b0o kin’afjit ee sengciu. Citmar, yn ma ykefng lorng piernseeng goar ee
支 持 和 認 真, 我 一 定 無 今仔 日 的 成就。 這碼, 他們 亦 已經 攏 變 成 我 的 
h0r-peng’iuo laq! Lexnggoa, goar ma ciog- kafmsia goar ee siensvy, Koaf Iauxteeng siensvy. Ti
好 朋 友 啦! 另 外, 我 亦 真 感 謝 我 的 先 生, 柯 耀 庭 先 生。 在 
k0eakhix cit’nngxnii-laai, y cviaa-u naixsym kab aesym. Y ho goar cviaa-z0e ee khongkafn kab
過 去 這 兩 年 來, 他 很 有 耐 心 和 愛 心。 他 給 我 很 多 的 空 間 和
sikafn. Afnny, goar ciaq 0extaxng zoansym laai z0x goar kafmkag cviaa-tioxng’iaux ee taixcix. Ia 
時 間. 按呢, 我 才 能 專 心 來 做 我 感 覺 很 重 要 的 代誌。也 
t0xsi zoansym khix hagsip larn ee Taiguo bunsuhoad. Jixchviar y ma cviaa-kofle goar ciofng citth0x
就是 專 心 去 學 習 咱 的 台 語 文 書 法。 而 且, 他 亦 很 鼓勵 我 將 這 套 
ciahniq’suie ee bunsuhoad cixnliong laai kaesiau ho larn ee tonghiofng taixkef laai segsai. Ti ciaf,
這 麼 美 的 文 書 法 盡 量 來 介 紹 給 咱 的 同 鄉 大 家 來 熟似. 在 此, 
goar hibang b0eq kab yn-taixkef z0rh0ea laai hunhiorng kin’afjit goar sofu ee kong’eeng kab sengciu.
我 希 望 要 和 他們 大 家 做 夥 來 分 享 今 仔日 我 所 有 的 光 榮 和 成 就。

Goar u cidee goaxnbong, ngrbang ti`teq bixlaai ee jidcie-tiofng 0extaxng khvoarti0h k0hkhaq-z0e ee
我 有 一個 願 望, 向 望 在 未 來 的 日子 中 能 看 著 擱 較 多 的 
tonghiofng u zhuobi laai Taiguo haghau kaq gurn z0rh0ea 0h siar larn ee Taiguo.
同 鄉 有 趣 熟 來 台 語 學 校 甲 阮 做 夥 學 寫 咱 的 台 語。

Cviaa-t0sia taixkef. Ciog taixkef sinnii khoaelok, baxnsu-juu-ix !!
很 多 謝 大 家。 祝 大 家 新 年 快 樂 萬 事 如 意 !!